1. അനാർഷ

    1. വി.
    2. ഋഷിയെ സംബന്ധിച്ചതല്ലാത്ത, വൈദികമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക