1. അനികാരം

    1. നാ.
    2. തിരസ്കരിക്കായ്ക, ഉപദ്രവിക്കായ്ക, തരം താഴ്ത്താതിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക