1. അനികേത

    1. വി.
    2. വീടില്ലാത്ത, ആശ്രയസ്ഥാനമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക