1. അനിഗൂഹിത

    1. വി.
    2. നിഗൂഹനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത, മറയ്ക്കപ്പെടാത്ത, തെളിവായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക