1. അനിച്ചം1

    1. നാ.
    2. നിത്യമല്ലാത്ത
  2. അനിച്ചം2

    1. നാ.
    2. ഉപ്പനച്ചം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക