1. അനിച്ഛിത്തി

    1. നാ.
    2. നശിപ്പിക്കാതിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക