1. അനിത

  1. വി.
  2. പോയിട്ടില്ലാത്ത
 2. അനീദാ

  1. നാ.
  2. മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർഥന
 3. ആനീത

  1. വി.
  2. ആനയിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക