1. അനിതര

    1. വി.
    2. വേറൊന്നില്ലാത്ത, വേറൊന്നിലില്ലാത്ത.(പ്ര.) അനിതരസാധാരണം
  2. അനിദ്ര

    1. വി.
    2. ഉറക്കമില്ലാത്ത, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക