1. അനിത്യ

    1. വി.
    2. നിത്യമല്ലാത്ത, എന്നേക്കും നിലനിൽക്കാത്ത, സ്ഥിരമല്ലാത്ത, ക്ഷണികമായ
    3. വല്ലപ്പോഴുമുള്ള, താത്കാലികമായ, പതിവായുള്ളതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക