1. അനിത്യകർമം

    1. -
    2. പ്രത്യേകസന്ദർഭത്തിൽമാത്രം ചെയ്യുന്ന കർമം, പ്രത്യേകോദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള യാഗം.
  2. അന്ത്യകർമം

    1. നാ.
    2. അന്ത്യക്രിയ, സംസ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക