1. അനിബദ്ധം

    1. നാ. സംഗീ.
    2. വ്യവസ്ഥിതമായ താളവും മറ്റും ഇല്ലാതെ മനോധർമമനുസരിച്ചു പാടാവുന്ന വിധം രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക