1. അനിഭൃത

    1. വി.
    2. രഹസ്യമല്ലാത്ത, ഒളിക്കാത്ത, തുറന്ന, പരസ്യമായ
    3. ധൃഷ്ടതയുള്ള, ധീരതയുള്ള
    4. അപൂർണമായ
    5. അസ്ഥിരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക