1. അനിഭ്യ

    1. വി.
    2. ധനമില്ലാത്ത, പാവപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക