1. അനിയതവൃത്തി

    1. നാ.
    2. സ്ഥിരമായി ജോലിയില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക