1. അനിയന്ത്രണീയ, -നിയന്ത്യ്ര

    1. വി.
    2. നിയന്ത്രിക്കാൻ ആകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക