1. അനിയന്ത്രിത

    1. വി.
    2. നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക