1. അനിയമപരിവൃത്തം

    1. നാ.
    2. ഒരു കാവ്യദോഷം, നിയമം വേണ്ടാത്തിടത്ത് നിയമം ചെയ്യുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക