1. അനിയായം

    1. -
    2. അന്യായം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക