1. അനിയുക്ത

    1. വി.
    2. നിയോഗിക്കപ്പെടാത്ത, നിയമിക്കപ്പെടാത്ത, ചുമതല ഏൽപ്പിക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക