1. അനിശം

  1. അവ്യ.
  2. എല്ലായ്പ്പോഴും
 2. അനിഷം

  1. -
  2. അനിഴം.
 3. അനിഴം, അനുഷം, അനുഴം

  1. നാ.
  2. പതിനേഴാമത്തെ നക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക