1. അനിഷിദ്ധ

    1. വി.
    2. നിഷേധിക്കപ്പെടാത്ത, തടയപ്പെടാത്ത, വിലക്കില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക