1. അനിഷ്ടഗ്രഹം

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. പാപഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക