1. അനിഷ്ടാപത്തി

    1. നാ.
    2. അനിഷ്ടപ്രാപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക