1. അനിഷ്പന്ന

    1. വി.
    2. ഉണ്ടാകാത്ത
    3. തെളിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക