1. അനിസൃഷ്ട

    1. വി.
    2. തള്ളപ്പെടാത്ത
    3. അനുമതി നൽകപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക