1. അനിർജ്ഞാത

    1. വി.
    2. സമ്പൂർണമായി അറിയപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക