1. അനിർദിഷ്ട

    1. വി.
    2. നിർദേശിക്കപ്പെടാത്ത, നിർവചിക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക