1. അനിർവചനീയ

    1. വി.
    2. നിർവചിക്കാനാകാത്ത
    3. പറയാൻ കൊള്ളരുതാത്ത, പറഞ്ഞുകൂടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക