1. അനിർവാണ

    1. വി.
    2. കെടാത്ത
    3. നിർവാണമടയാത്ത, മോക്ഷം പ്രാപിക്കാത്ത
    4. കുളിക്കാത്ത, കഴുകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക