1. അനിർവാഹം

    1. നാ.
    2. നിർവഹിക്കായ്ക
    3. പൂർത്തിയാകായ്ക
    4. നിർണയത്തിലെത്തായ്ക
    5. വരുമാനം തികയായ്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക