1. അനിർവിണ്ണ

    1. വി.
    2. നൈരാശ്യമില്ലാത്ത, തളർച്ചയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക