1. അനിർവേദം

    1. നാ.
    2. മനസ്സുമടുപ്പ് ഇല്ലായ്ക, നൈരാശ്യമില്ലായ്മ
    3. സ്വാശ്രയം, ധൈര്യം കൈക്കൊള്ളൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക