1. അനിർവർത്തന

    1. വി.
    2. പിന്തിരിയാത്ത, സ്ഥിരമായി പറ്റിപ്പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന, ഉപേക്ഷിക്കരുതാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക