1. അനിർവർത്തി

    1. നാ.
    2. തിരിച്ചുവരാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക