1. അനീകസ്ഥം

    1. നാ.
    2. അനീകത്തിൽ (സൈന്യത്തിൽ) ചേർന്നത്, കാഹളം
    3. അടയാളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക