1. അനീകസ്ഥൻ

    1. നാ.
    2. യോദ്ധാവ്
    3. ആനയെ പരിചരിക്കുന്നവൻ, ആനപ്പാപ്പാൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക