1. അനീച

    1. വി.
    2. നീചമല്ലാത്ത, താണതല്ലാത്ത
    3. മാനിക്കത്തക്ക
    4. അനുദാത്തമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക