1. അനീഡ

    1. വി.
    2. കൂടില്ലാത്ത
    3. ദേഹമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക