1. അനീതി

    1. നാ.
    2. നീതികേട്, അന്യായം, അധർമം, അക്രമം, തെറ്റായ പ്രവൃത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക