1. അനീശ്വരം

    1. നാ.
    2. പ്രപഞ്ചം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക