1. അനീശ്വരവാദി

    1. നാ.
    2. ഈശ്വരനില്ലെന്നി വാദിക്കുന്നവൻ, നാസ്തികൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക