1. അനീശ്വരൻ

    1. നാ.
    2. നാസ്തികൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക