1. അനീഹ

    1. വി.
    2. ആഗ്രഹമില്ലാത്ത, ഉദാസീനമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക