1. അനുകം

  1. നാ.
  2. നട്ടെല്ല്
  3. ഒരുതരം യാഗപാത്രം
  4. വംശം, ഗോത്രം, വർഗം
  5. പൂർവജന്മം
  6. വംശസ്വഭാവം, സ്വഭാവം, ശീലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക