1. അനുകഥനം

    1. നാ.
    2. ഒരാളെയോ ഒന്നിനെയോ തുടർന്നു പറയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക