1. അനുകമ്പ

    1. നാ.
    2. ദയ, സഹാനുഭൂതി, കരുണരസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക