1. അനുകമ്പി

    1. നാ.
    2. കൃപയുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക