1. അനുകമ്പിത

    1. വി.
    2. അനുകമ്പ തോന്നിയ, ദയയ്ക്കു വിധേയനായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക