1. അനുകമ്പ്യൻ

    1. നാ.
    2. സന്യാസി
    3. ദൂതൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക