1. അനുകര

    1. വി.
    2. അനുകരിക്കുന്ന
  2. അനുഗ്ര

    1. വി.
    2. ഉഗ്രമല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക